Skip to main content

Guide til virksomhedens nøgletal

Claus Damsgaard

Stifter og partner

Som ejerleder er det afgørende at have styr på virksomhedens økonomi for at sikre en sund og stabil drift. Men hvordan vurderer man egentlig, om virksomheden er økonomisk sund? Svaret ligger i nøgletallene – en række målbare økonomiske parametre, der giver et præcist billede af virksomhedens økonomiske sundhedstilstand.

Nøgletallene kan bruges til at evaluere virksomhedens økonomi og identificere områder, hvor der er plads til forbedring. Med nøgletal kan ejerledere tage bedre beslutninger om f.eks. at investere i virksomheden, skære ned på omkostninger eller ændre forretningsstrategi.

I dette blogindlæg vil vi give dig en grundig introduktion til de vigtigste nøgletal og forklare, hvordan de kan bruges til at evaluere din virksomheds økonomiske sundhedstilstand. Ved at lære at bruge nøgletallene, vil du kunne tage bedre beslutninger og sikre, at din virksomhed er på rette vej mod succes.

Akastningsgrad

Afkastningsgraden er et af de vigtigste nøgletal i virksomhedens økonomi. Det er en måling af virksomhedens evne til at lave overskud i forhold til den investerede kapital. Med andre ord: hvor meget overskud virksomheden skaber i forhold til det, der er blevet investeret i virksomheden.

Afkastningsgraden beregnes som nettoresultatet divideret med den samlede kapital (egenkapital + gældsforpligtelser) ganget med 100 for at få en procentvis angivelse.

Formlen ser således ud: (Nettoresultat / Samlede kapital) x 100.

En høj afkastningsgrad betyder, at virksomheden er i stand til at skabe et overskud på en højere procentdel af den investerede kapital, hvilket indikerer en højere rentabilitet og en mere effektiv brug af virksomhedens ressourcer. En lav afkastningsgrad kan være et tegn på, at virksomheden har problemer med at lave overskud i forhold til det, der er investeret.

Afkastningsgraden er også et vigtigt sammenligningsparameter, da den gør det muligt at sammenligne virksomheder på tværs af brancher og størrelser. En virksomhed med en højere afkastningsgrad end dens konkurrenter inden for samme branche kan betragtes som mere rentabel og effektiv.

Derfor er det vigtigt for ejerledere at overvåge afkastningsgraden og sikre, at den er på et passende niveau for at opretholde en sund økonomi og en rentabel forretning.

Overskudsgrad

Overskudsgraden er et nøgletal, der viser virksomhedens evne til at tjene penge på sine aktiviteter. Denne måling angiver, hvor stor en andel af virksomhedens omsætning der bliver tilbage som overskud efter, at alle omkostninger er betalt.

Beregning af overskudsgraden er enkel: Du skal tage virksomhedens nettoresultat (altså overskuddet efter skat) og dividere det med dens omsætning. Resultatet skal ganges med 100 for at få det i procent.

Formlen ser således ud: (Overskud efter skat / Omsætning) x 100.

Overskudsgraden er en vigtig indikator for virksomhedens rentabilitet, da den viser, hvor meget profit der skabes pr. krone omsat. En høj overskudsgrad indikerer, at virksomheden har kontrol over sine omkostninger og er i stand til at opretholde en stabil og profitabel forretning.

Denne måling kan også bruges til at sammenligne virksomhedens rentabilitet med andre virksomheder i samme branche. Hvis din virksomheds overskudsgrad er højere end dine konkurrenters, kan det tyde på, at din virksomhed er mere effektiv og rentabel.

Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning er en nøgletal, der måler, hvor meget afkast en virksomhed skaber på investeringen fra dens ejere. Det er også kendt som return on equity (ROE), og det viser, hvor effektivt en virksomhed bruger dens egenkapital til at lave overskud.

Beregning af egenkapitalens forrentning kan variere afhængigt af virksomhedens regnskabspraksis, men i sin grundformel beregnes det som nettoresultatet divideret med egenkapitalen.

Formlen ser således ud: Nettoresultat / Egenkapital

Et højt ROE er normalt positivt, fordi det indikerer, at virksomheden kan opnå en god fortjeneste på den investerede egenkapital. Det viser, at virksomhedens ledelse er i stand til at styre omkostninger og aktiviteter for at maksimere overskuddet.

Hvorfor er det vigtigt at have en høj egenkapitalens forrentning? For det første viser en høj ROE, at virksomheden kan tjene penge på investeringen fra ejerne. Dette kan være vigtigt for at tiltrække yderligere investorer eller långivere. For det andet kan en høj ROE hjælpe med at identificere, hvilke dele af virksomheden, der fungerer bedst, og hvilke der har brug for forbedring.

Egenkapitalens forrentning kan også bruges som et sammenligningsværktøj mellem virksomheder. Ved at sammenligne ROE for virksomheder i samme branche kan man få en idé om, hvilke virksomheder der er bedst til at generere overskud på investeringen fra deres ejere.

Dækningsgrad

Dækningsgraden er en vigtig økonomisk nøgletal, som viser, hvor meget af virksomhedens variable omkostninger, der er dækket af dens salgsindtægter. Det er en god måde at evaluere virksomhedens driftseffektivitet og økonomiske bæredygtighed på, da en høj dækningsgrad indikerer, at virksomheden kan generere tilstrækkelige indtægter til at dække sine omkostninger og opnå en fortjeneste.

Formlen ser således ud: (Salgsindtægter – Variable omkostninger) / Salgsindtægter * 100

Variable omkostninger er omkostninger, der varierer i takt med produktionen eller salget af varer eller tjenesteydelser. Det kan f.eks. inkludere råvarer, produktionsomkostninger, salgsprovisioner og fragtomkostninger.

En høj dækningsgrad er vigtig, fordi den viser, at virksomheden er i stand til at dække sine variable omkostninger med dens salgsindtægter. Dette betyder, at virksomheden kan opretholde sin produktion og fortsætte med at skabe indtægter, selv når salget er lavt eller omkostningerne stiger.

En høj dækningsgrad kan også være et tegn på, at virksomheden har en effektiv drift og er i stand til at styre sine omkostninger. Tallet kan hjælpe med at identificere områder, hvor virksomheden kan optimere sin produktion eller reducere omkostninger, for at øge sin dækningsgrad yderligere.

Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed er et vigtigt nøgletal for enhver virksomhed, da det indikerer, hvor effektivt en virksomhed bruger sine aktiver til at skabe indtægter. Det er en måling af, hvor mange gange virksomhedens aktiver (såsom inventar, kontanter, maskiner og bygninger) omsættes i løbet af en given periode, typisk et år.

Beregningen af aktivernes omsætningshastighed er ret simpel. Det kræver blot, at man dividerer virksomhedens nettoomsætning med dens samlede aktiver. Nettoomsætningen er det beløb, som virksomheden har tjent efter at have trukket omkostninger fra.

Formlen ser således ud: Virksomhedens nettoomsætning / Samlede aktiver

En høj aktivernes omsætningshastighed betyder, at virksomheden effektivt bruger sine aktiver til at generere indtægter. Dette kan resultere i øget profit og bedre likviditet. En lav aktivernes omsætningshastighed kan derimod indikere, at virksomheden har for mange aktiver, som ikke bliver brugt effektivt, eller at dens salgsaktiviteter ikke er tilstrækkeligt effektive til at generere indtægter.

Aktivernes omsætningshastighed kan bruges til at evaluere virksomhedens effektivitet og konkurrenceevne i forhold til andre virksomheder i samme branche. Det kan også bruges som et redskab til at identificere muligheder for at forbedre virksomhedens drift og effektivitet, så den kan opnå en højere aktivernes omsætningshastighed og øget rentabilitet.

Soliditetsgrad

Soliditetsgraden er en vigtig nøgletalsindikator, der måler en virksomheds evne til at opretholde en sund økonomi på lang sigt. Soliditetsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er finansieret af egenkapitalen.

Soliditetsgraden beregnes ved at dividere virksomhedens egenkapital med dens samlede aktiver og gange resultatet med 100 for at få en procentvis værdi.

Formlen ser således ud: (Egenkapital / Samlede aktiver) x 100

En høj soliditetsgrad er vigtig, da den indikerer, at virksomheden har en stærk økonomisk position og er mindre afhængig af ekstern finansiering. Hvis soliditetsgraden er lav, betyder det, at virksomheden har en større gældsbyrde og er mere sårbare overfor økonomisk ustabilitet eller finansielle chok.

Soliditetsgraden kan også bruges som en indikator for virksomhedens evne til at skabe overskud på lang sigt. En høj soliditetsgrad betyder, at virksomheden har en god mulighed for at investere i fremtidig vækst og udvikling, mens en lav soliditetsgrad kan begrænse virksomhedens evne til at investere i vækst og innovation.

I sidste ende er en høj soliditetsgrad et positivt signal for investorer, kreditorer og andre interessenter, der er interesseret i virksomhedens økonomiske sundhed og langsigtede stabilitet. Derfor er det vigtigt for virksomheder at overvåge og optimere deres soliditetsgrad for at sikre en sund og bæredygtig økonomi på lang sigt.

Likviditetsgrad

Likviditetsgraden er en vigtig nøgletal, der måler en virksomheds evne til at opfylde sine kortsigtede forpligtelser. Dette nøgletal viser, hvor stor en del af virksomhedens kortsigtede gæld, der kan betales med dens likvide aktiver.

Likviditetsgraden beregnes ved at dividere virksomhedens likvide aktiver med dens kortsigtede gæld. Jo højere likviditetsgrad, desto bedre er virksomhedens evne til at betale sine kortsigtede forpligtelser.

Formlen ser således ud: Virksomhedens likvide aktiver / Kortsigtet gæld

Det er vigtigt for en virksomhed at have en høj likviditetsgrad, da det viser, at virksomheden har en tilstrækkelig mængde likvide aktiver til at imødekomme eventuelle kortsigtede finansielle forpligtelser, f.eks. betaling af regninger og lønninger. En lav likviditetsgrad kan derimod signalere en høj risiko for insolvens eller likviditetsproblemer.

Likviditetsgraden kan også bruges til at evaluere virksomhedens økonomiske stabilitet og evne til at imødekomme eventuelle uforudsete udgifter eller tab af indtægter. Det kan hjælpe virksomheden med at træffe beslutninger omkring finansiering og investeringer og sikre, at den er rustet til at håndtere udfordringer i fremtiden.

I alt i alt er likviditetsgraden en vigtig indikator for en virksomheds finansielle sundhed og evne til at opfylde sine kortsigtede forpligtelser. Virksomheder bør derfor nøje overvåge deres likviditetsgrad og tage de nødvendige skridt for at opretholde en tilstrækkelig mængde likvide aktiver til at opfylde deres forpligtelser.

Forstå virksomhedens nøgletal og træf bedre beslutninger

At have styr på virksomhedens nøgletal er afgørende for at kunne evaluere og optimere dens økonomiske præstation. Som vi har set i dette indlæg, er der en række vigtige nøgletal, der kan give indsigt i forskellige aspekter af virksomhedens økonomi, såsom likviditet, rentabilitet og gældsgrad. Ved at analysere og sammenligne disse tal kan man identificere styrker og svagheder i virksomhedens økonomiske situation og træffe velinformerede beslutninger om fremtiden.

Derudover kan nøgletallene også bruges til at kommunikere virksomhedens økonomiske præstation til investorer, långivere og andre interessenter. Ved at kunne præsentere klare og præcise nøgletal kan du demonstrere virksomhedens værdi og potentiale.

Derfor er det vigtigt, at du som ejerleder har styr på deres egen virksomheds nøgletal og bruger dem til at evaluere og optimere dens økonomiske præstation. Hvis du ikke allerede gør det, bør man begynde at indsamle og analysere nøgletal på regelmæssig basis for at kunne træffe bedre og mere velinformerede beslutninger om virksomhedens fremtid.

Få viden og indspark i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Med din tilmelding accepterer du at modtage vores nyhedsbrev med viden, værktøjer og invitationer til events (1-2 gange pr. måned via email). Du kan til enhver tid afmelde igen. Vi behandler dine oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Se mere i vores persondatapolitik